• fullslide1
  APS-EKOINNOWACJE
  INNOWACJE W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII
  I EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJAPS-Ekoinnowacje Sp. z o. o. realizuje projekt współfinansowany w ramach:

Osi priorytetowej II. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Wdrożenie wyników prac B+R w spółce APS-Ekoinnowacje poprzez uruchomienie produkcji ciągłej biowęgli na potrzeby rolnictwa.


Celem projektu jest wykorzystanie opracowanej nowej koncepcji w zakresie konwersji biomasy do biowęgli poprzez rozbudowę infrastruktury produkcyjnej biowęgli w skali demonstracyjnej.

W wyniku realizacji projektu Spółka będzie mogła produkować biowęgle w takiej skali, która pozwoli na ich zastosowanie jako nośników pierwiastka węgla w przemysłowej produkcji, dzięki czemu spółka rozszerzy zakres swoich usług i poprawi swoją kondycję finansową, która uległa pogorszeniu poprzez pandemię Covid19.

Rezultatami projektu będą:

 • wzrost prestiżu i rozpoznawalność spółki APS-Ekoinnowacje, które będzie mogła pochwalić się wdrożeniem innowacyjnego przedsięwzięcia w skali przemysłowej,
 • utrzymanie zatrudnienia w spółce APS-Ekoinnowacje, podczas realizacji projektu oraz w okresie jego ciągłości,
 • nastąpi zwiększenie dochodów APS-Ekoinnowacje wynikające z produkcji własnej,
 • wzmocnienie pozycji rynkowej APS-Ekoinnowacje, dzięki wsparciu finansowemu zrekompensowane zostaną straty finansowe wywołane pandemią Covid19
 • wzrośnie świadomość ekologiczna w branży produkcji biokomponentów,
 • podniesienie poziomu innowacyjności i promocja rozwiązań proekologicznych MŚP w regionie łódzkim, która jest zgodna ze strategią rozwoju województwa łódzkiego oraz z zapisami niniejszego konkursu RPO
 • Wartość Ogółem Projektu: 1 359 150,00 PLN

  Dofinansowanie: 884 000,00 PLN